Z perspektywą w Stalowej Woli


Stalowowolski Program Budownictwa Wielorodzinnego

Tworzymy nową perspektywę

do życia w Stalowej Woli

 

Szanowni Mieszkańcy Stalowej Woli

Lucjusz NadbereżnyMam przyjemność przedstawić do Państwa konsultacji założenia Stalowowolskiego Programu Mieszkaniowego „Z perspektywą w Stalowej Woli”. Wybudowanie nowych mieszkań w blokach komunalnych, które będę po okresie regularnej spłaty przechodzić na własność, było jednym z filarów mojego programu samorządowego na lata 2014-2018. Tworząc program chcemy go maksymalnie zaprojektować przy udziale zainteresowanych mieszkańców, tak aby nowe mieszkania spełniły oczekiwania i odpowiadały najwyższym standardom.

Program „Z perspektywą w Stalowej Woli” ma wyznaczyć nowy standard oferty, którą samorząd miasta składa młodym mieszkańcom Stalowej Woli. Ta oferta ma zachęcić do tego, aby wybrać Stalową Wolę, jako miejsce do założenia rodziny, pracy i dalszego rozwoju. Własne M dla młodej rodziny jest podstawą rozwoju rodziny i koniecznej stabilizacji. Własne mieszkanie jest również miejscem wokół, którego buduje się przyszłość. Dlatego wybudowane i przekazane mieszkańcom nowe lokale po okresie spłaty, będą przechodzić na własność, stanowiąc podstawę do dalszego rozwoju i zabezpieczania finansowego rodziny. Jako samorząd jesteśmy przekonani, że „własny kąt” jest jedną z najważniejszych elementów do zbudowania stabilnej przyszłości przez młodych mieszkańców Stalowej Woli.

Przedstawione do konsultacji koncepcje bloków oraz mieszkań wskazują całkowicie nowy standard jaki miasto Stalowa Wola chce oferować swoim mieszkańcom. Przede wszystkim jednak chcemy tworzyć tę ofertę przy Państwa udziale. Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie ankiety, która pozwoli na wybranie najbardziej optymalnego projektu budowy nowych bloków komunalnych w Stalowej Woli.

Prezydent Miasta Stalowej Woli
Lucjusz Nadbereżny

 

Wizualizacja mieszkań

Mieszkanie dla osób niepełnosprawnych

Mieszkanie dla dużej rodziny


 

Mieszkanie dwupokojowe

Mieszkanie dwupokojowe


 

Mieszkanie jednopokojowe

Mieszkanie z antresolą

 

 

Założenia Stalowowolskiego Programu Budownictwa Wielorodzinnego

Z perspektywą w Stalowej Woli

 

Informacje ogólne:

 1. Inwestycję budowlaną zrealizuje samorząd miasta Stalowej Woli w systemie „non profit”,
 2. Zrealizowaną inwestycję Miasto przekaże w zarząd miejskiej spółce – MZB Sp zo.o., która będzie realizowała i wdrażała program w następnych latach,
 3. W celu wdrożenia Programu, Miasto Stalowa Wola przygotuje i podejmie nowe uchwały wyznaczające zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym, zasad najmu, zasad zbywania oraz szczegółowo określi postanowienia Regulaminu Stalowowolskiego Programu Budownictwa Wielorodzinnego „Z perspektywą w Stalowej Woli”,
 4. Najemcy zasiedlą mieszkania zaraz po wybudowaniu bloków i będą płacić miesięczne równe raty czynszowe na poczet wykupu mieszkania przez okres, który określają w umowie (max 20 lat),
 5. Mieszkańcy uiszczać będą dodatkowo comiesięczną opłatę eksploatacyjną w wysokości 2,50zł za każdy metr kwadratowy mieszkania na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych budynku, administracji oraz wywozu i składowania nieczystości stałych,
 6. Mieszkańcy zawrą oddzielne umowy na dostarczanie energii elektrycznej, wody oraz C.O. i będą ponosić z tego tytułu rzeczywiste koszty,
 7. W przypadku budowy ze środków własnych inwestora raty czynszowe są waloryzowane o procent inflacji,
 8. W przypadku kredytu, najemcy płacąc raty czynszowe pokrywają wysokość rat płaconych miesięcznie do banku przez inwestora w części odpowiadającej powierzchni ich mieszkania,
 9. Po spłacie mieszkania następuje przeniesienie prawa własności aktem notarialnym,
 10. Pierwszeństwo w zasiedleniu mieszkań i ich późniejszym nabyciu mają dotychczasowi najemcy lokali komunalnych oraz osoby znajdujące się na liście mieszkaniowej Gminy Stalowa Wola, spełniające kryteria określone w Regulaminie Stalowowolskiego Programu Budownictwa Wielorodzinnego „Z perspektywą w Stalowej Woli” przyjętym przez Radę Miejską w Stalowej Woli,
 11. Pozostałe osoby chętne do przystąpienia do Programu muszą spełniać kryteria Regulaminu – wykazywać się zdolnością płatniczą oraz spełniać określone warunki tyczące stanu rodzinnego oraz wieku,
 12. Analizę możliwości płatniczych chętnych do udziału w programie dokona Komisja Mieszkaniowa na podstawie przekazanych dokumentów o dochodach zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Programu,
 13. Wnioskodawca posiada zdolność płatniczą, jeżeli minimalna wysokość dochodu pozostającego w dyspozycji gospodarstwa domowego po odliczeniu raty czynszowej, opłaty eksploatacyjnej, pozostałych, szacunkowych opłat na utrzymanie lokalu oraz innych zobowiązań finansowych Wnioskodawcy dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi 600 zł miesięcznie, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych 400 zł miesięcznie na każdego członka rodziny,
 14. W przypadkach losowych udział w programie kontynuują osoby wspólnie zamieszkujące z najemcą lub te, na które inwestor wyraził zgodę.

 

Dane techniczne:

 1. Projekt Programu zakłada budowę podpiwniczonych budynków wielorodzinnych, w których lokale będą miały powierzchnie od 30 m2 do 90 m2 dla rodzin wielodzietnych. W każdym budynku znajdą się również mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 2. Każdy lokal mieszkaniowy posiadać będzie balkon oraz pomieszczenie piwniczne,
 3. Gmina zabezpieczy odpowiednią infrastrukturę przyblokową tj, ciągi piesze, drogi dojazdowe, parkingi oraz pergolę śmietnikową,
 4. Lokale oddawane będą w stanie deweloperskim, gotowym do wykończenia,
  w następującym standardzie:
  a) Instalacje: kanalizacyjna, wody zimnej, centralnego ogrzewania grzejnikowa, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna zbiorcza do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, elektryczna, odgromowa, przeciwprzepięciowa, ochrony od porażeń oraz instalacja wodno-kanalizacyjna bez urządzeń i armatury.
  b) Posadzki cementowe, tynki cementowo wapienne niemalowane. Na balkonach bariery metalowe i gres mrozoodporny.
  c) Centralne ogrzewanie: ogrzewanie miejskie PEC . W pokojach i kuchniach grzejniki stalowe konwekcyjne z zaworami termostatycznymi. W łazienkach grzejniki drabinkowe z zaworami termostatycznymi.
  d) Lokale bez kuchenek gazowych.
  e) Instalacja elektryczna wraz z osprzętem tj. gniazda, wyłączniki etc.
  f)  Elewacja budynku zewnętrzna wykończona tynkiem syntetycznym dekoracyjnym
  g) Okna i drzwi:
  – Drzwi wejściowe do mieszkań: drewniane, płaskie, okleina drewnopodobna, ościeżnica stalowa.
  – Drzwi balkonowe i okna: białe PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi, parapety wewnętrzne syntetyczne.
  – Drzwi wewnętrzne lokalowe: przeszklone, drewniane, okleina drewnopodobna, ościeżnica stalowa.
  – Drzwi wejściowe do klatek: Białe, stalowe, oszklone, energooszczędne, ościeżnica stalowa.

 

Korzyści dla gminy

 1. Gmina przystępując do realizacji Programu zyskuje wizerunek gminy innowacyjnej, aktywnie poszukującej nowoczesnych rozwiązań w trosce o interes społeczności. Będzie to trzecia w Polsce gmina po Ostrowie Wielkopolskim i Mikołajkach wdrażająca program budowy bloków czynszowych.
 2. Program jest narzędziem polityki społecznej Gminy Stalowa Wola. Zatrzymując w mieście lub przyciągając do miasta młode rodziny Gmina ograniczy zjawisko wyludnienia i znacząco poprawi wskaźniki populacyjne.
 3. Program ułatwi skuteczną promocję Stalowej Woli wśród potencjalnych inwestorów, dla których miejscowa kondycja demograficzna ma kluczowe znaczenie przy wyborze lokalizacji.
 4. Program pozwala podnieść standard warunków mieszkaniowych aktywnym zawodowo, dotychczasowym najemcom lokali komunalnych, których dochody uległy zwiększeniu i pozwalają na podjęcie regularnego zobowiązania płatniczego.
 5. Program pozwala zwolnic dotychczasowe zasoby komunalne i zmniejszyć komunalną listę oczekujących na mieszkanie.
 6. w przeciwieństwie do klasycznych zasobów komunalnych Gmina Stalowa Wola nie będzie ponosić kosztów remontów budynków i lokali wybudowanych w ramach Programu.

 

Korzyści dla mieszkańców

 1. Możliwość pozyskania mieszkania bez konieczności wieloletniego oczekiwania na przydział lokalu komunalnego
 2. Najemcy nie musza wykazywać się zdolnością kredytową, a jedynie zdolnością płatniczą ocenianą każdorazowo indywidualnie przez inwestora w oparciu o proste zasady
 3. Raty czynszowe są znacznie niższe niż comiesięczne spłaty odsetek i rat kapitałowych kredytów hipotecznych
 4. Miesięczna opłata eksploatacyjna i rata czynszowa są na poziomie czynszu płaconego za wynajem mieszkania na rynku komercyjnym
 5. Cena metra kwadratowego mieszkania będzie zdecydowanie niższa od cen oferowanych przez komercyjnych deweloperów i spółdzielnie mieszkaniowe.
 6. Mieszkańcy po całkowitej spłacie niewysokich rat czynszowych staną się właścicielami pełnowartościowych lokali mieszkaniowych.

 

Konsultacje regulaminu

Regulamin

Przyznawania, wynajmowania i sprzedaży lokali w ramach

Stalowowolskiego Programu Budownictwa Wielorodzinnego

„Z perspektywą w Stalowej Woli”

 

§ 1

Regulamin określa zasady przyznawania najmu z opcją późniejszego wykupu nowych lokali mieszkaniowych budowanych w ramach Stalowowolskiego Programu Budownictwa Wielorodzinnego „Z perspektywą w Stalowej Woli”.

§ 2

Nowe lokale mieszkalne mogą być wynajmowane i sprzedane wyłącznie osobom fizycznym spełniającym warunki niniejszego regulaminu

§ 3

Nowe lokale mieszkalne mogą być przydzielone rodzinom/osobom stale zameldowanym na terenie Gminy Stalowa Wola lub posiadającym centrum interesów osobistych na terenie Gminy Stalowa Wola, spełniającym kryteria określone w Regulaminie Stalowowolskiego Programu Budownictwa Wielorodzinnego „Z perspektywą w Stalowej Woli” i które uzyskały pozytywną opinię Komisji Mieszkaniowej, powołanej przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

§ 4

Pierwszeństwo w przydzielaniu nowych lokali będą miały:

 1. Małżeństwa i osoby (również samotne) w wieku do 40 lat wychowujące dzieci, będące dotychczasowymi najemcami zasobów komunalnych w Gminie Stalowa Wola, nieposiadające zaległości czynszowych, opłacające regularnie czynsz i inne zobowiązania związane z użyłkowaniem mieszkania oraz przestrzegające regulaminu porządku domowego w dotychczasowym miejscu zamieszkania. W przypadku nabycia prawa do zasiedlenia lokalu w ramach Programu osoby takie zobowiązane będą zdać lokal dotychczasowy.
 2. Małżeństwa i osoby (również samotne) w wieku do 40 lat wychowujące dzieci, wpisane na listę mieszkaniową w Gminie Stalowa Wola, oczekujące na przydział lub takie, których wnioski zostały odrzucone z uwagi albo na brak lokalu, albo na wyższe dochody, niż te określone w kryteriach przydziału lokali komunalnych.
 3. Małżeństwa i osoby (również samotne) w wieku do 40 lat wychowujące dzieci, będące najemcami innych zasobów niż gminne i niewpisane na listę mieszkaniową.
 4. Małżeństwa bezdzietne w wieku do 40 lat będące najemcami innych zasobów niż gminne, niewpisane na listę mieszkaniową.
 5. Osoby samotne w wieku do 40 lat. Przydział następuje wyłącznie w ramach zasobów lokali mieszkaniowych jednopokojowych.
 6. Osoby posiadające orzeczoną niesprawność narządu ruchu, popartą odpowiednim dokumentem wydanym przez organ do tego uprawniony. Przydział następuje wyłącznie w ramach zasobów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku braku kandydatów określonych w pkt. 1-6 przydział lokalu mieszkalnego może być dokonany z pominięciem powyższych zasad.

§ 5

Nowe lokale mieszkalne nie będą przydzielane:

 1. Wnioskodawcom, którzy posiadają tytuł własności do innego lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części, niezależnie od jego lokalizacji terytorialnej lub w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia wniosku dokonali zbycia posiadanego prawa własności do lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części.
 2. Posiadającym zaległości w opłacie czynszu w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie mieszkania, w mieszkaniach dotychczas użytkowanych niezależnie od charakteru zamieszkiwania.
 3. Dopuszczającym się w ciągu pięciu lat od dnia złożenia wniosku uporczywego naruszania regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji lub zarządcy budynku.
 4. Gospodarstwom domowym, które w okresie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku korzystały z dodatku mieszkaniowego.

§ 6

 1. Wnioskodawca spełniający wymagania, o których mowa w §3 i §4 powinien posiadać zdolność płatniczą, tj osiągać dochód umożliwiający terminowe uiszczanie opłat eksploatacyjnych, rat czynszowych oraz utrzymanie lokalu.
 2. Wnioskodawca posiada zdolność płatniczą, jeżeli minimalna wysokość dochodu pozostającego w dyspozycji gospodarstwa domowego po odliczeniu raty czynszowej, opłaty eksploatacyjnej oraz pozostałych, szacunkowych opłat na utrzymanie lokalu, a także obciążeń z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów lub/i zobowiązań z tytułu podpisanych umów (telefon, TV itp) dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi 600 złotych miesięcznie, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych 400 złotych miesięcznie na każdego członka rodziny
 3. Badanie zdolności płatniczej przeprowadzać się będzie na podstawie „Oceny zdolności płatniczej”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 7

Osoby wymienione w § 4 pkt. l zobowiązane są do zdania dotychczas zajmowanego lokalu komunalnego w stanie wolnym, do zamieszkania w terminie wskazanym przez Gminę.

§ 8

Kwalifikację wniosków dokonuje Komisja Mieszkaniowa powołana przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

§ 9

 1. Wnioskodawcy, których wnioski zostały odrzucone przez Komisję na podstawie §5 niniejszego Regulaminu, zostaną o tym fakcie powiadomieni na piśmie.
 2. Odwołanie od decyzji Komisji Mieszkaniowej można wnieść do Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku.

§ 10

 1. Wnioski rozpatrywane będą przez Komisję w oparciu o punktację. Zasady punktacji wniosków osób spełniających wymagania, o których mowa w §3 i §4, ubiegających się o przydział lokalu mieszkaniowego określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Na listę osób uprawnionych do zawarcia Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Lokalu oraz Umowy Najmu, Komisja Mieszkaniowa kwalifikuje Wnioskodawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.
 3. W przypadku, gdy więcej niż jeden Wnioskodawca uzyska taką samą liczbę punktów i uniemożliwi to zastosowanie zasady zawartej w pkt.2, decyzja o wyborze Wnioskodawcy uprawnionego do udziału w Programie należy do Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

§ 11

 1. Szczegółowe wzajemne prawa i obowiązki stron ustalone zostaną w zawartych umowach, tj Umowie Najmu i Umowie Przedwstępnej Sprzedaży Lokalu.
 2. Wzory Umowy Najmu i Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Lokalu zostaną określone w odrębnym zarządzeniu Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
 3. Nie stawienie się na wezwanie Gminy do podpisana umów, o których mowa w ust. 1 i 2, jak również odmowę ich podpisania, uznaje się za dobrowolną rezygnację z udziału w Stalowowolskiego Programu Budownictwa Wielorodzinnego „Z perspektywą w Stalowej Woli”.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu przyznawania, wynajmowania i sprzedaży lokali w ramach Stalowowolskiego Programu Budownictwa Wielorodzinnego „Z perspektywą w Stalowej Woli

Punktacja wniosków osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego w ramach Stalowowolskiego Programu Budownictwa Wielorodzinnego „Z perspektywą w Stalowej Woli

Kryterium punktowe Ilość punktów
1 młode małżeństwa w wieku do 29* lat z dzieckiem (dziećmi) 12
2 małżeństwa w wieku 30- 40* lat z dzieckiem (dziećmi) 10
3 osoba/osoby w wieku do 29 lat wychowująca dziecko (dzieci) 9
4 osoba/osoby w wieku 30- 40 lat wychowujące dziecko (dzieci) 8
5 najemca zwalniający dotychczasowy lokal komunalny 5
6 najemca zwalniający dotychczasowy lokal komunalny większy o co najmniej 25% powierzchni użytkowej 10
7 osoba z orzeczoną niepełnosprawnością narządu ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym 10
8 członek rodziny wnioskodawcy z orzeczoną niepełnosprawnością w st. znacznym lub umiarkowanym 5
9 małżeństwo (lub osoby/osoba) posiadające troje dzieci 10
10 małżeństwo (lub osoby/osoba ) posiadające czworo i więcej dzieci 15
11 osoba lub jeden z małżonków zamieszkujący na terenie Gminy Stalowa Wola do 5 lat 5
12 osoba lub jeden z małżonków zamieszkujący na terenie Gminy Stalowa Wola powyżej 5 lat. 10

 

(*) – dotyczy sytuacji, gdy jedno z małżonków (młodsze) nie przekracza podanego wieku

 

 

Kontakt

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o.

ul. Dmowskiego 1a
37-450 Stalowa Wola

SEKRETARIAT
tel. 15 643 36 90
e-mail: biuro@mzb-stalowa.pl

Tel. 15 643 36 92, 15 643 36 93, 15 643 36 94
Fax. 15 643 36 95

Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek, godz. 7.30 – 15.30

Biuro Obsługi Klienta
Pokój nr 1
ul. Wolności 7
tel. (15) 643 34 20

Sekretariat Prezydenta Miasta
Pokój nr 35
tel. 15 643-35-65
fax: 15 643-34-12
e-mail: um@stalowawola.pl

herb